Apie mus

Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacija

jon-tyson--0o9dgxEu5Q-unsplash copy

LKUA jungia Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias katalikiškąsias ir katalikiškosios krypties ugdymo įstaigas, bendruomenes ir institucijas.

Įstaiga laikoma katalikiškąja, kai turi kompetentingo Bažnyčios autoriteto pripažinimą pagal Bažnytinės Teisės kanonus. Įstaiga laikoma katalikiškosios krypties, kai įstaigos dokumentuose yra išreikštas pritarimas Katalikų Bažnyčios mokymui ir šiuo mokymu vadovaujamasi savo veikloje.

Tikslai

Asociacijos veiklos tikslai:

Vienyti

katalikiškąsias įstaigas, skatinant tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą bei gerosios patirties sklaidą;

Atstovauti

ir ginti katalikiškųjų įstaigų interesus bažnytiniame ir valstybiniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse;

Padėti

įgyvendinti katalikiškąjį ugdymą stiprinant katalikiškųjų įstaigų identitetą.

ĮSTATAI

Kokie LKUA įstatai?

I. BENDROJI DALIS

I.1. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacija.

I.2. Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacija (toliau – Asociacija) jungia Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias katalikiškąsias ir katalikiškosios krypties ugdymo įstaigas, bendruomenes ir institucijas (toliau – Katalikiškosios įstaigos). Įstaiga laikoma katalikiškąja, kai turi kompetentingo Bažnyčios autoriteto pripažinimą pagal Bažnytinės Teisės kanonus. Įstaiga laikoma katalikiškosios krypties, kai įstaigos dokumentuose yra išreikštas pritarimas Katalikų Bažnyčios mokymui ir šiuo mokymu vadovaujamasi savo veikloje.

Struktūra

Kokia LKUA struktūra?

LKUA pirmininkas

LKUA pirmininko pareigas nuo 2018 metų vasario mėn. eina VšĮ Šv. Juozapo mokyklos direktorė Rūta Šalkauskienė.

LKUA nariai

LKUA jungia Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias katalikiškąsias ir katalikiškosios krypties ugdymo įstaigas, bendruomenes ir institucijas.

LKUA administratorė

Milda Matrosovienė

Tarybos nariai

Nariai iš mokyklų, kurių steigėjai ir dalininkai yra katalikų bendruomenė ar bažnytinė institucija:
- Ramutė Latvelienė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos direktorė
- Kristina Rankelytė, Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos sielovadininkė ir projektų vadovė
- Kun. Mindaugas Martinaitis, Marijonų gimnazijos kapelionas

Nariai mokyklų, kurių steigėjai yra valstybė ar savivaldybė:
- Rima Špakauskaitė-Kučinskienė, Kauno Juozo Urbšio progimnazijos direktorė
- Valdas Dargužis, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos socialinis pedagogas

Nariai iš aukštųjų mokyklų, kolegijų, profesinių mokyklų ir neformalaus ugdymo įstaigų:
- Lina Jakelė, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos sielovados koordinatorė

Narys iš ikimokyklinio ugdymo įstaigų:
- Alma Petrunina, Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželio direktorė

Istorija

Kaip susikūrė LKUA?

Po Nepriklausomybės atgavimo 1990 m. Telšiuose įsteigiama pirmoji katalikiškoji – Vyskupo Vincento Borisevičiaus vidurinė mokykla, 2002 m. įgijusi gimnazijos statusą.

Nuo 1991 m., steigiantis naujoms katalikiškosioms mokykloms, jos ėmė burtis į Katalikiškųjų mokyklų draugiją.

1992 m. pirmoji Lietuvos katalikiškųjų mokyklų draugijos konferencija Kaune – „Katalikiškosios mokyklos idėja atgimstančioje Lietuvoje“, kurios metu bandoma paruošti katalikiškųjų mokyklų nuostatus.

1993 m. per trečiąją katalikiškųjų mokyklų draugijos konferenciją priimti bendrieji katalikiškųjų mokyklų nuostatai. Į pagalbą katalikiškosioms mokykloms įsijungė išeivijos lietuviai. Ypač didelė parama buvo sulaukta iš Amerikos Lietuvių katalikų religinės šalpos.

1995 metai

1995 m. Lietuvos katalikiškųjų mokyklų asociacijos steigiamoji konferencija Pažaislyje (Kaunas). Išrinktas asociacijos pirmininkas – kun. Gintaras Vitkus SJ bei tarybos nariai iš kiekvieno ugdymo skyriaus: dr.doc. Alfonsas Motūza, dr.doc. Ona Tijūnėlienė, Vytautas Rutkauskas, Nomeda Žemulienė, Pranė Malinauskaitė ir Giedrė Rugevičiūtė. Asociacijos nariais tapo 272 pedagogai iš 32 katalikiškųjų švietimo įstaigų – Kupiškio vaikų darželio, Panevėžio vaikų darželio „Gintarėlis“, Panevėžio vaikų darželio „Saulutė“, Panevėžio 13-ojo katalikiško vaikų darželio „Eglutė“, Vilniaus „Žiburėlio“ pradžios mokyklos – darželio, Kauno „Šviesos“ pradinės mokyklos – darželio, Pakruojo katalikiško darželio „Varpelis“, Utenos pradinės mokyklos - darželio‚ Šiaulių katalikiškos pradinės mokyklos, Vilniaus „Žiburio“ pradžios mokyklos-darželio, Kupiškio pradinės mokyklos, Kauno pradinės mokyklos - darželio „Šviesa“, Utenos mokyklos - vaikų darželio „Varpelis“, Kaišiadorių 1-osios vid. mokyklos, Vilniaus jėzuitų gimnazijos, Kauno jėzuitų gimnazijos, Kretingos katalikiškos vidurinės mokyklos, Panevėžio K. Paltaroko katalikiškosios vidurinės mokyklos, Panevėžio katalikiškosios mergaičių žemės ūkio mokyklos, Rietavo miesto katalikiškos bendro lavinimo vidurinės mokyklos, Skuodo pagrindinės katalikiškos mokyklos, Utenos katalikiškosios dvasios „Saulės“ vidurinės mokyklos, Viliaus „Versmės“ vidurinės mokyklos, Telšių vyskupo V. Borisevičiaus vidurinės mokyklos, Katalikiškosios kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos, Kauno R. Jezukevičienės m-klos, Katalikų Teologijos fakulteto (VDU), Šv. Antano Religijos studijų instituto prie Katalikų Teologijos fakulteto (VDU), Vilniaus Pedagoginio Universiteto Istorijos fakulteto Tikybos katedros, Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos, Telšių vyskupijos kunigų seminarijos, Vilniaus arkivyskupijos kunigų seminarijos.

1995 m. LR Teisingumo ministerijoje oficialiai įregistruota Lietuvos katalikiškų mokyklų pedagogų asociacija (LKMPA). Asociaciją pripažįsta Lietuvos Vyskupų konferencija.

1996 metai

1996 m. LKMPA tapo Europos katalikiškojo švietimo komiteto (CEEC) nare.

1997 metai

1997 m. LKMPA posėdis. Jo metu sukuriamas bendras kreipimasis į Vyskupų konferenciją bei LR Švietimo ir mokslo ministrui dėl katalikiškos mokyklos statuso.

1999 metai

1999 m. įsikuria Lietuvos katalikų tėvų asociacija, kuri tapo veiklia Asociacijos partnere ir bendradarbe.

2000 - 2003 metai

2000 – 2003 m. LKMPA aktyviai dalyvavo naujo Švietimo Įstatymo projekto rengime, vėliau po jo paskelbimo teikė pasiūlymus ir pastabas. 2003 metais pasiekta, kad įstatymas užtikrins nevalstybinėms katalikiškoms mokykloms, kaip ir kitoms tradicinių religinių bendruomenių įsteigtoms mokykloms, vykdančioms (teikiančioms) valstybės standartus atitinkantį išsilavinimą, būtų skiriamas toks pat finansavimas kaip ir valstybinėms mokykloms.

2001 m. LKMPA pirmininkas įsitraukia į Lietuvos Nacionalinio Forumo veiklą, kurio pagrindinis tikslas siekti, kad Lietuvoje būtų užtikrintas kokybiškas visuotinis pagrindinis ugdymas.

2003 - 2004 metai

2003 – 2004 m. LKMPA aktyviai bendradarbiauja su švietimo ir mokslo ministerija dėl nevalstybinių tradicinių religinių bendruomenių ar bendrijų mokyklų finansavimo tvarkos projekto pataisų. Taip pat kreipiasi į Švietimo ir mokslo misterijos Ministrą dėl Mokyklų tinklo tvarkos papildymo. Šie vyriausybės dokumentai užtikrina nevalstybinių katalikiško ugdymo įstaigų steigimo veiklą ir jų finansavimą, skiriant katalikiškų mokyklų vienam mokiniui tokio pat dydžio lėšas kaip ir kitoms valstybinėms ir savivaldybės mokykloms.

2004 m. per ataskaitinę konferenciją Kaune LKMPA, pakeitusi įstatus, tapo Nacionaline katalikiškųjų mokyklų asociacija (NKMA).

2005 metai

2005 m. kovo mėn. koordinavo Europos katalikiškojo švietimo komiteto generalinę asamblėją Vilniuje.

2005 m. Asociacija padeda rengti katalikiškųjų mokyklų nuostatas Asociacijos narėms bei ugdymo įstaigoms, norinčioms tapti Asociacijos narėmis.

2022 metai

2022 m. per visuotinį narių susirinkimą Kaune Asociacija, pakeitusi įstatus, tapo Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacija (LKUA).

narystė

Narystė tarptautinėse organizacijose

Asociacija yra šių tarptautinių organizacijų narė:

Europos katalikiškojo švietimo komitetas

(angl. CEEC – European Committee for Catholic Education)

Tarptautinis katalikiškojo švietimo biuras

(angl. OIEC – International Office of Catholic Education

Scroll to Top