Nariai

Esami nariai

Nevalstybinės katalikiškos ugdymo įstaigos:

Kauno jėzuitų gimnazija

Trumpas aprašas www.kjg.lt

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija

Trumpas aprašas www.jp2gimnazija.lt

Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazija

Trumpas aprašas www.cecilijosgimnazija.lt

Marijonų gimnazija

Trumpas aprašas www.mmgimnazija.lt

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija

Trumpas aprašas www.paltarokogimnazija.lt

Pranciškonų gimnazija

Trumpas aprašas www.pranciskonugimnazija.lt

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Montesori mokykla

Trumpas aprašas www.montesorimokykla.lt

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija

Trumpas aprašas www.ptmg.lt

Šiaulių jėzuitų mokykla

Trumpas aprašas www.siauliujezuitumokykla.lt

Šv. Juozapo mokykla

Trumpas aprašas www.juozapomokykla.lt

Vilniaus jėzuitų gimnazija

Trumpas aprašas www.vjg.lt

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Trumpas aprašas www.ilk.lt

Katalikiškos krypties švietimo įstaigos:

Alytaus Šv. Benedikto gimnazija

Trumpas aprašas www.benediktogimnazija.lt

Kauno Juozo Urbšio progimnazija

Trumpas aprašas www.urbsys.kaunas.lm.lt

Kauno mokykla - darželis „Šviesa“

Trumpas aprašas www.mokyklasviesa.lt

Kauno „Vyturio“ gimnazija

Trumpas aprašas www.vyturys.kaunas.lm.lt

Kauno Žaliakalnio lopšelis – darželis

Trumpas aprašas www.kaunozaliakalniold.lt

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija

Trumpas aprašas www.masiotas.lt

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

Trumpas aprašas www.alipniunomokykla.lt

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis – darželis

Trumpas aprašas www.kastycioramanauskold.lt

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla

Trumpas aprašas www.kurciujumokykla.lt

Panevėžio lopšelis – darželis „Gintarėlis“

Trumpas aprašas www.gintarelis.info

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija

Trumpas aprašas www.adamkausgimnazija.lt

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija

Trumpas aprašas www.sandora.eu

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Trumpas aprašas www.borisevicius.lt

Utenos mokykla – vaikų darželis „Varpelis“

Trumpas aprašas www.varpelis.utena.lm.lt

Katalikiškos krypties neformaliojo ugdymo mokyklos:

Kauno sakralinės muzikos mokykla

Trumpas aprašas www.cantoresdavid.lt

narystė

Kaip tapti asociacijos nariu?

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios katalikiškosios arba katalikiškosios krypties ugdymo įstaigos, bendruomenės ir institucijos, pritariančios Asociacijos tikslams bei juos remiančios ir gavusios steigėjo ar visuotinio narių / dalininkų susirinkimo pritarimą.

Katalikiškoji įstaiga, norinti tapti Asociacijos nare, Tarybai pateikia prašymą, steigėjo ir / ar visuotinio narių / dalininkų susirinkimo pritarimą dėl narystės ir / ar Tarybos prašomus papildomus dokumentus, įrodančius atitikimą narystės Asociacijoje reikalavimams.

Nauji nariai į Asociacija priimami Tarybos sprendimu, kai už tai balsuoja daugiau nei 1/2 tarybos narių.

Asociacijos nariai kasmet moka nario mokestį

Ką daryti, norint tapti Asociacijos nariu:

Svarbu, kad ugdymo įstaigos įstatuose būtų aiškiai įvardyta, jog įstaiga įvardija Katalikų bažnyčios vertybes ir siekia jas integruoti į mokymo procesą.

Scroll to Top